Hakkımızda

Merhaba !

Elpis Hr, insan kaynakları ve iş dünyası ile ilgili konularda özellikle bilgi teknolojisi alanında hizmet veren kuruluşların tüm insan kaynakları süreçlerine katkı sağlayarak, kurumlara insan kaynakları hizmetleri / çözümleri, kurumsal ve bireysel eğitimler, danışmanlık hizmetleri sunan bir danışmanlık firmasıdır.

KVKK Aydınlatma Metni

Elpis İnsan Kaynakları, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca işlediği veya işleyeceği kişisel verileri hukuka aykırı işlemeyeceğini, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimleri önleyeceğini ve muhafazasını sağlayacağını, bu taahhütlerinin ve Kişisel Verileri Koruma Mevzuatının amacına uygun güvenlik düzeyinin temin edilmesine yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri aldığını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Elpis İnsan Kaynakları, işlediği veya işleyeceği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Mevzuatına aykırı olarak 3.kişilere açıklamayacağını, aktarmayacağını ve yetkisiz kişiler ile paylaşmayacağını, kişisel verileri işleme amacı dışında kullanmayacağını, muhafaza etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Elpis İnsan Kaynakları, Müşteri’ye yönlendireceği 3.kişiler başta olmak üzere Elpis İnsan Kaynakları yetkilileri, çalışanları, tedarikçileri vs. kişilerin kişisel verilerine ilişkin 6698 Sayılı kanun ve sair mevzuatın gerektirdiği her türlü idari, teknik ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirdiğini, bu kişileri 6698 Sayılı Kanun gereği aydınlattığını, gerekiyor ise açık rızalarını aldığını, aksi takdirde kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, aktarılması vs. hallerde tüm yükümlülüğün kendisine ait olacağını Müşteri’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir. Elpis İnsan Kaynakları, KVKK kapsamındaki tüm hususlara ilişkin çalışanlarının davranış ve eylemlerinden sorumlu olduğunu, onları da bu konularda eğitip denetleyeceğini, kendisi, çalışanları veya alt yüklenici çalışanları başta olmak üzere kendisini temsil eden ya da kendisi adına hareket eden 3.kişiler için de tüm bu yükümlülüklerin 6698 sayılı Kanunun 12/4.fıkrası gereği süresiz olarak devam edeceğini, KVKK yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ihlal ettiği takdirde başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Müşteri’nin yahut yükümlülüklerin ihlalinden zarar gören veya zarar görme ihtimali olan sair 3.kişilerin uğradığı ya da uğrayacağı her türlü menfi ve müspet zarar ve ziyanı sözleşmenin sona ermesinden sonra ortaya çıkmış olsa dahi süresiz yükümlülüğü gereği derhal ve nakden tazmin etmeyi, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Müşteri’ye vereceği para cezalarını, 3.kişilerin kişisel verilerin ihlaline ilişkin maddi veya manevi tazminat taleplerine ilişkin mahkeme kararlarını ve yaptırımlarını, faiz ve sair yargılama giderleri, avukatlık ücretlerini derhal fer’ileri ile birlikte rücuen tazmin edeceğini gayri kabili rücu olarak kabul beyan ve taahhüt etmektedir.